سابقه برداشتهای انجام شده (با دقت بالا)  توسط  سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

 

 

  

 

 

برنامه های آتی سازمان برای پوشش مناطق مستعد در کشور

برنامه پوشش سریع ژئوفیزیک هوایی

در مناطق اولویت دار اکتشافی

فواصل خطوط پرواز

250-500 متر برای برداشت با هواپیما شامل

 500000 هزار کیلومتر خطی                                                                                                           

که مجموعا شامل 2750000 کیلومتر خطی در

 مساحتی بالغ بر738000 کیلومتر مربع می باشد

در پایان این برنامه ها کلیه پهنه های اکتشافی کشور

تحت پوشش برداشتهای ژئوفیزیک هوایی قرار خواهد

گرفت