پرسش

مراحل کار ژئوفيزيک هوايى چگونه است؟

پاسخ

نصب تجهيزات درون هليکوپتر که حتما بايدتجهيزات مورد تاييد سازمان هواپيمايى کشورى(CAO) باشند.سپس پرواز بر روى مناطق تعيين شده به صورت خطوط پروازى موازى با يکديگر و ثبت داده ها و  سپس تحليل آنها براى بدست آوردن اطلاعات لايه هاى درون زمين.

پرسش

دليل استفاده از هليکوپتر و مزاياى آن چيست؟

پاسخ

ارتفاع کمتر نسبت به روش داده هاى ماهواره اى و حتى هواپيمايى (Fixed Wing) باعث بهبودحساسيت سيستم نسبت به سيگنال هاى دريافتى از زمين و دقت بالاتر کار مى شود. از سوى ديگر سرعت بالاى هليکوپتر نسبت به روش ژئوفيزيک زمينى باعث بهبود قابل توجه سرعت برداشت داده ها مى شود. قابليت تبعيت هليکوپتر از شکل ناهموارى ها نيز نسبت به روش Fixed wing از دقت بالاترى برخوردار است.

پرسش

روش EM چگونه عمل مى کند؟

پاسخ

اصول اين روش مبتنى بر ارسال امواج الکترومغناطيسى EM با فرکانس پايين VLF به درون زمين وسپس دريافت امواج ثانويه از درون زمين و آناليز امواج ارسالى و دريافتى توسط کامپيوتر و بدست آوردن اطلاعات رسانايى و يا مقاومت ويژه زمين است.

پرسش روش  Mag يا مغناطيس سنجى چگونه کار مى کند؟
پاسخ

Magnetometer يا به اختصار Mag با استفاده از سنسور خاص خود ميدان مغناطيسى برآيندى را دريافت مى کند که بايد ميدان مغناطيسى زمين از آن کم شود تا تنها ميدان ناشى از آنومالى ها باقى بماند.به اين منظور از مدل رياضى IGRF براى ميدان مغناطيسى زمين استفاده مى شود. پس از دريافت، ميدان مغناطيسى تبديل به سيگنال الکتريکى که به طور مستقيم وابسته به ميدان است مى شود که فرکانس آن (فرکانس لارمور) وابسته به شدت ميدان است.

پرسش

روش راديومترى چگونه عمل مى کند؟

پاسخ

در اين روش يک مجموعه کريستال يديد سديم که دادراى قابليت تشخيص پرتو گاما مى باشد استفاده مى شود که پالس هاى راديو اکتيو را تبديل به سيگنال هاى الکتريکى مى کند که يک دستگاه اسپکترومتر پرتو گاما آن را آناليز کرده و شمارش راديو اکتيو مربوط به عناصر خاصى را آشکار مى کند.