مشخصات پرسنل گروه ژئوفیزیک هوایی

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

تلفن همراه

تصویر

علی اکبر عبادی

کارشناس گروه برداشت داده ها

Ebadiali15@yahoo.com

09124045957

سلمان محرمی

کارشناس گروه برداشت داده ها

salmanmhi@gmail.com

09125496532


 

محمد رضا پورفرشچیلن

کارشناس گروه برداشت داده ها

poorfarshchyan@gmail.com

09123129829

آرش سبطی

کارشناس گروه پردازش داده ها

Arash.Sebti@Gmail.com

09126430567

حسین فردوسی

کارشناس گروه پردازش داده ها

Hosein.ferdowsi@gmail.com

09151206652

علی کریمی

کارشناس گروه پردازش داده ها

a.karimi5053@gmail.com

09125156199

محمود ذاکری

کارشناس گروه پردازش داده ها

mahmood_zakery2006@yahoo.com

 

09151336536

سعید گودرزی مهر

کارشناس گروه پردازش داده ها

goodarzi_1900@yahoo.com

09124758072

محمد رضا اخوان اقدم

کارشناس گروه تفسیر داده ها

r.akhavan51@gmail.com

09123830441

 

 

حسن خیر الهی

کارشناس گروه تفسیرداده ها

h.kheyrollahi@gmail.com

021-64592443

 

ساسان کیوانی

کارشناس گروه تفسیر داده ها

sasan_keivani@yahoo.com

09121403404