سوال مطرح شده :
موضوع :  اکتشاف
توضیحات :  در مورد چکونگى استفاده از مطالعات ژئوفيزيک هوايى در اکتشافات معدنى
نام کاربر :  شهلا مظفرى
تاریخ درج :  شنبه 24 تیر 1385  1:1
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  کاربرد داده هاى ژئوفيزيک هوايى
توضیحات :  بطور کلى از داده هاى ژئوفيزيک هوايى در اکتشاف ذخاير معدنى به شکل زير مورد استفاده قرار مى گيرند: ۱- تفکيک واحدها و ليتولوژيهاى مختلف براساس تغييرات خواص مغناطيسى، مقاومت الکتريکى و ميزان پرتوزايى طبيعى و تصحيح نقشه‌هاى زمين شناسى بر اساس آن ۲- شناسايى و تفکيک واحدها و ليتولوژيها در مناطق پوشيده از آبرفت براساس تغييرات خواص مغناطيسى و مقاومت الکتريکى و تهيه نقشه‌هاى زمين‌شناسى زير سطحى ۳- پيجويى مستقيم ذخاير معدنى مانند ماسيوسولفيدها( روش الکترومغناطيس)، ذخاير آهن (روش مغناطيسى )و ذخاير راديواکتيو و پتاس (روش راديومترى) ۴- پيجويى ذخاير مرتبط با توده‌هاى آذرين مانند کانسارهاى پورفيرى، اسکارنها، کربناتيتها از طريق يافتن توده‌هاى آذرين ۵- پيجويى ذخاير مرتبط با ساختارها مانند کانسارهاى اپى‌ترمال ، کانسارهاى تيپ کارلين، کانسارهاى مرتبط با زونهاى بُرشى از طريق يافتن ساختارهاى مستعد کانى‌سازى و زونهاى آلتراسيون مرتبط
تاریخ درج :  شنبه 23 آذر 1387  7:6
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image