سوال مطرح شده :
موضوع :  کاربرد
توضیحات :  تا چه حد اطلاعات ژئوفيزيک هوايى در تهيه نقشه کاربرد دارد?
نام کاربر :  حميد
پست الکترونیکی :  hamid57r@yahoo.com
تاریخ درج :  چهارشنبه 11 مرداد 1385  1:5
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  کاربرد ژئوفيزيک هوايى در تهيه نقشه
توضیحات :  داده هاى ژئوفيزيک هوايى بدليل نشان دادن تغييرات خواص فيزيکى سنگها و ليتولوژيهاى مختلف در مقياس ناحيه اى مى توانند در تهيه نقشه هاى زمين شناسى کاربرد داشته باشند که مى توان آنرا در موارد زير خلاصه نمود: ۱- تفکيک واحدهاى زمين شناسى بر اساس تغييرات ميزان پرتوزايى (واحدهاى داراى رخنمون) و يا تغييرات مقاومت و يا خود پذيرى مغناطيسى ۲ - تهيه نقشه ساختارى از منطقه بويژه در مناطق پوشيده شده از آبرفت بر اساس تغييرات ايجاد شده در روند آنوماليهاى مغناطيسى و مقاومت الکتريکى ۳- تهيه نقشه هاى زمين شناسى زير سطحى با استفاده از روش مغناطيس سنجى و الکترومغناطيس که در آن با استفاده از تغييرات روند ، شدت و گستردگى آنوماليها ميتوان نقشه واحدهاى مختلف را که پنهان هستند تهيه نمود.
تاریخ درج :  شنبه 23 آذر 1387  7:16
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image