سوال مطرح شده :
موضوع :  سوال
توضیحات : 

تا چه اندازه ژئوفيزيک هوايى و سنجش از دور با هم ارتباط دارند؟

نام کاربر :  نگار
پست الکترونیکی :  Neghar_20@yahoo.com
تاریخ درج :  شنبه 17 تیر 1385  1:6
 تعداد کل پاسخهای موجود : 1
پاسخ شماره 1
موضوع :  ارتباط ژئوفيزيک هوايى و سنجش از دور
توضیحات :  ژئوفيزيک هوايى و سنجش از دور هر دو جز روشهاى مطالعات ناحيه اى هستند که در واقع از راه دور مورد استفاده قرار ميگيرند. در روس سنجش از دور ( عکسهاى هوايى و يا ماهواره اى) تنها تغييرات امواج الکترومغناطيس (در قالب پرتوهاى نورى) از سطح زمين ثبت مى گردند. ولى در روشهاى ژئوفيزيک هوايى ميدان مغناطيسى حاصل از سنگها که از سطح تا عمق گسترش دارند ونيز پرتوزايى سطحى سنگها و خاکها ثبت مى گردد که مانن روش دور سنجى جزء روشهاى غير فعال نايده مى شمند که در آن تنها ميدان طبيعى زمين ثبت ميگردد. در روش الکترومغناطيس که در ژئوفيزيک هوايى استفاده مى شود امواج با فرکانس خاصى به داخل زمين فرستاده شده و پاسخ مواد مختلف نسبت به آن بررسى مى گردد که اين روش جزء روشهاى فعال به حساب مى آيد. بنابراين در روش ژئوفيزيک هوايى علاوه بر ثبت تغييرات خواص مواد عمق عوارض نيز مورد بررسى قرار ميگيرد.
تاریخ درج :  شنبه 23 آذر 1387  7:26
  درج پاسخ شما
موضوع :    
توضیحات : 
نام کاربر :   
پست الکترونیکی : 

ورود کد امنیتی :    Audio Version Reload Image